Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich Ostoja

Program skierowany jest w szczególności do osób uzależnionych i ich rodzin w okresie zdrowienia. Znaczna grupa spośród nich to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu szkód, jakie alkohol spowodował w ich życiu, a także w życiu osób im najbliższych – problemy zdrowotne, finansowe, zawodowe, rodzinne, oraz natury psychologicznej i duchowej. Po wieloletnim trwaniu w nałogu i zakonczeniu terapii muszą zmierzyć się z otaczającą ich rzeczywistością i podejmą trud zrekonstruowania swojego życia. Z uwagi na różnorodność i głebokość wystepujących deficytów, proces rehabilitacji i readaptacji społecznej powinien obejmować wszystkie obszary ich funkcjonowania.

Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Ochota.
Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Ochota.


Klub Młodzieżowy JAKUB

Program skierowany jest do dzieci w okresie dorastania w wieku 11-17 lat, mieszkających na Ochocie, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Klub „Jakub” zapewnia uczestnikom różnorodne i atrakcyjne formy zagospodarowania czasu wolnego, jak również umożliwia uzyskanie specjalistycznej pomocy i wsparcia w zakresie wystepujących problemów wynikających z dysfunkcji bądź deficytów środowiska rodzinnego. Specjalnie przygotowany program wspiera rozwój osobisty młodych ludzi, rozwija i kształtuje ich osobowości, dostarcza pozytywnych wzorców i formuje system wartości. Zajecia w klubie chronią młodych ludzi przed podejmowaniem ryzykownych zachowań oraz dostarczają umiejetności i wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnien i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Ochota.
Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Ochota.


Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA

Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA adresowana jest do mieszkanców Warszawy, w tym do: środowisk abstynenckich, pacjentów poradni i oddziałów odwykowych, pacjentów innych przychodni, klientów Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na łamach gazety przedstawiana jest problematyka z dziedziny uzależnien i rehabilitacji osób uzależnionych, zagadnienia związane ze współuzależnieniem, DDA i przemocą. Prezentowane są przykłady z działalności klubów abstynenckich, promowany jest wolontariat. Gazeta promuje też kampanie społeczne i trzeźwościowe, zacheca do pracy nad rozwojem osobistym. Pełni role informacyjną zamieszczając adresy poradni i szpitali, adresy stołecznych klubów abstynenckich, recenzje literatury przydatnej w procesie trzeźwienia i rozwoju osobistego. Ważną stała rubryką są "Tematy warszawskie" promujące ludzi związanych z Warszawą, przybliżające historie stolicy, promujące zabytki.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.


Twórcze Inspiracje (projekt zakończony)

Projekt ma na celu integrację wewnštrz i międzypokoleniowš oraz zwiększenie samoœwiadomoœci osób starszych, poprzez udział w zajęciach rozwijajšcych ich umiejętnoœci osobiste oraz motywujšcych do zdobywania wiedzy, wychodzenia z domu i podejmowania działań na rzecz innych, w tym również w formie wolontariatu. Największy nacisk w projekcie został położony na zajęcia plastyczne z elementami arteterapii z uwagi na wysokie walory procesu twórczego, który pomaga rozwijać umiejętnoœci interpersonalne, redukować stres, podnosić samoocenę. Uczestnicy będš brali udział także w spotkaniach z kulturš i językiem wybranego kraju obcego, warsztatach z psychologiem oraz spotkaniach z animatorem działań wolontarystycznych.

Zadanie jest wspófinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowgo Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.
Zadanie jest wspófinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowgo Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.


KSKA - Koalicja Stołecznych Klubów Abstynenckich (projekt zakończony)

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby klubów skupionych w Koalicji Stołecznych Klubów Abstynenckich. W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia dla liderów organizacji, dzieki którym wzmocnią oni swoją wiedze w zakresie zarządzania organizacją, pozyskiwania środków, promowania działalności. Dwa cykle warsztatowe nakierowane zostały na wolontariuszy (osoby po 50-tym roku życia) współpracujących z tymi organizacjami, którzy dzieki udziałowi w przygotowanych dla nich działaniach, zwiekszą swoją wrażliwośa na potrzeby społeczności lokalnej i bedą mogli pełniej wykorzystywaa swój potencjał. Cześa szkolen zaplanowana została w formie wyjazdowej, co zwiekszy ich skutecznośa, dzieki całkowitemu oderwaniu od codziennych obowiązków. Dodatkowy element projektu stanowią konsultacje indywidualne dla uczestników, które odbywaa sie bedą po każdym cyklu warsztatowym, co pomoże usystematyzowaa zdobytą wiedze i skorzystaa z niej w sposób najbardziej wydajny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012.


Wsparcie merytoryczne Ochockiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych (OPOP) (projekt zakończony)

Projekt ma na celu wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych, które wyraziły chea przystąpienia do Ochockiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych (OPOP). W ramach projektu przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczya bedą w szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych dla prowadzonej działalności, zarządzania informacją i bazą danych oraz pogłebiaa umiejetnośa korzystania z cyfrowych środków przekazu.
Przygotowany został również cykl wykładów, które pozwolą Panstwu zdobya, lub poszerzya wiedze z zakresu narzedzi ewaluacyjnych i planowania ich użycia przy opracowywaniu ofert.
Uczestnicy projektu wezmą udział w weekendowym wyjeżdzie motywacyjno - integracyjnym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009.

Organizacja Poytku Publicznego


 

 

 

© WISE 2017